Kursplan för högskolemomentet

 

KURSPLAN

Introduktion till projektledning, 7.5 högskolepoäng

Introduction to Project Management

Fastställande

Kursen är inrättad 2007-12-11. Denna kursplan är fastställd 2007-12-11 av Områdesstyrelsen/kursplanenämnden vid Teknik och samhälle. Kursplanen gäller från 2007-08-31.

Syfte

Kursens syfte är att studenterna ska utveckla en grundläggande förmåga att planera, analysera och koordinera projekt inom olika samhällssektorer.

Fördjupning i förhållande till examensfordringarna

Fristående kurs.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet.

Lärandemål

Kunskap och förståelse

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna redogöra för centrala begrepp och teorier inom projektledning på en grundläggande nivå

Färdighet och förmåga

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kunna genomföra vissa enklare analyser

* kunna genomföra och kritiskt granska enklare projektplaneringsuppgifter

Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter avslutad kurs ska studenten:

* kritiskt kunna reflektera över projektmetodikens starka respektive svaga sidor i relation till ett projekts syfte

* kunna diskutera förutsättningar för projektledning inom olika samhällssektorer

* kunna diskutera olika projektstrategier med utgångspunkt i kurslitteraturen

* kunna reflektera kring och värdera hantering av mångfald i projektorganisationer

Formerna för bedömning av studenternas studieprestationer

I kursen ingår examinationsmomenten projektplaneringsuppgift samt kritisk granskning av planeringsuppgifter.

* Prestationerna vid projektplaneringsuppgiften och den kritiska granskningen sammanvägs och ses som ett moment (3.75 hp)

* Individuell skriftlig examination (3.75 hp)

Krav för godkänd: För betyget godkänd krävs att studenten är godkänd på båda examinationsmomenten och har deltagit vid de obligatoriska undervisningsmomenten.

Betygsbedömning: För betyget väl godkänd krävs att studenten är väl godkänd på minst ett av examinationsmomenten.

Innehåll och kursens delkurser/moment

Kursen behandlar ledning av projekt. I samband med detta följs projektets olika faser från projektstart till projektutvärdering och projektavslut, med särskilt fokus på hur projekten definieras, struktureras och organiseras. Olika slags projektanalyser företas, och frågor som rör ledning, styrning, grupparbete, dokumentation och kommunikation inom projektet behandlas. En enklare projektplaneringsuppgift genomförs individuellt.

Arbetsformer

Föreläsningar ca 30 timmar, obligatoriska gästföreläsningar ca 4 timmar, seminarier ca 6 timmar, samt självstudietid ca 160 timmar.

Betygsgrader

Underkänd, Godkänd eller Väl godkänd.

Litteratur och övriga läromedel

Hela kursen

* Svensson, Lennart och von Otter, Casten: Projektarbete. Teori och praktik. Med sagan om diamanten som sprängdes. Santérus, 2001

* Jansson, Tomas och Ljung, Lennart: Projektledningsmetodik. Studentlitteratur, 2004

Kursvärdering

Alla studenter ges vid slutet av kursen möjlighet att kommentera kursen skriftligt. En sammanställning av resultatet med bemötande av kursansvarig diskuteras med studenter/kursrepresentanter under ett kursutvärderingsmöte/programråd. Sammanställningen finns tillgänglig på områdets datornät.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.