Kurspresentation

 

Till dig som kursdeltagare:
Introduktionsbrev 16 augusti 2010 – ladda hem som pdf

_______________________________

Distanskurs: Samhällsentreprenör
Utmana framtiden!

Ladda ner som pdf: Samhällsentreprenör kursbeskrivning 2010-2011 (pdf)

Kursstart: 16 augusti 2010
Kursupplägg :
MODUL 1: 16 aug – 24 okt
Internat 1: 6 sept – 7 sept
MODUL 2: 25 okt – 17 dec; 10 jan – 23 jan
Internat 2: 10 jan -11 jan
MODUL 3: 24 jan- 27 mars
MODUL 4: 28 mars – 10 juni
Internat 3: 23 maj – 24 maj

Kursbeskrivning

Vad innebär ”samhällsentreprenör”?
Entreprenörskap är ett begrepp som man ofta möter i vardagen. Att vara entreprenör handlar om att se möjligheter och ta initiativ, om att skapa någonting av värde. Ofta förknippas entreprenörsbegreppet med privat näringsverksamhet, men det finns också rikliga exempel på entreprenörskap där det egna vinstintresset inte står i centrum, utan där syftet är att skapa gemensamma värden och stärka delaktighet och gemenskap – ett bättre samhälle för oss alla. Den typen av entreprenörskap har börjat uppmärksammas allt mer på senare tid och man talar ibland om det som ”publikt entreprenörskap” och ibland som ”samhällsentreprenörskap”.

Samhällsentreprenörskap förknippas ofta med föreningar och folkrörelser, men detta är något man kan finna överallt i samhället. Inte minst finns det många exempel på projekt där aktörer från olika samhällssektorer samverkar. Som samhällsentreprenör arrangerar man aktiviteter, driver projekt och verksamheter eller kopplar samman olika människor i oförutsägbara nätverk. Det finns inga begränsningar vad gäller ålder eller ursprung – det viktiga är engagemang och förmåga till handling. Samtidigt måste man alltid vara beredd på att möta motstånd, varför det är viktigt att vara både ihärdig och uthållig. Man skall aldrig vara rädd att visionerna är alltför stora – det viktiga är att kunna väcka intresse och engagemang för att kunna lyckas.

Utgångspunkter och undervisningsformer kvinna.jpg
Kursen ges av Glokala folkhögskolan på distans/internet och med en omfattning som motsvarar 40 veckors studier på halvtid, indelat i fyra moduler om vardera 10 veckor. Som en integrerad del av kursen ingår en kurs i projektledning som ges av Malmö högskola (OL108A) och som utgör 7,5 högskolepoäng. Efter att ha genomgått kursen med godkänt betyg, kan man också tillgodoräkna sig dessa högskolepoäng.

Det finns inga krav på förkunskaper eller erfarenheter för att gå utbildningen, men en viktig utgångspunkt för oss är att ta vara på alla de tankar och kunskaper som deltagarna bär med sig. Vi tror mycket på möten och utbyten. Om det är något vi kräver, så är det att man skall gå in i detta med en vilja att dela sina tankar och erfarenheter med andra.

En anledning till att kursen ges på halvtid, är att skapa möjligheter att parallellt med kursen arbeta med olika typer av verksamheter eller projekt. Många av kursmomenten bygger på att man skall arbeta praktiskt med att tillämpa exempelvis tankar om lärande eller projektledning, varför det kan vara en fördel att vara delaktig i någon form av projekt eller verksamhet – dock inget krav. Eftersom kursen ges på distans/Internet är tillgång till dator och internet ett krav för att man skall kunna delta i kursen. Inga djupgående datakunskaper krävs dock.

När man deltar i en distanskurs kommer undervisningsformerna att skilja sig åt från vad man är van vid. Det kommer att förekomma föreläsningar – men dessa kommer kanske att ges via webb- TV eller liknande. Man kan inte ställa frågorna direkt till föreläsaren – utan istället gör man det via ett diskussionsforum där alla kursdeltagare kan diskutera med varandra. Närkontakten blir kanske inte lika påtaglig, men istället får man möjlighet till eftertanke. Man kan stanna och ta om saker som man upplevt som otydliga. Samtidigt innehåller kursen även några internat när vi får chansen att möta varandra ansikte mot ansikte. Kursen innehåller ett blandat kursmaterial; något är i bokform, annat kan vara artiklar från Internet. Vi kommer också att ha ett flertal inbjudna gäster från vårt stora nätverk, med erfarenheter från många olika områden.

På en distanskurs blir det ofta en del att skriva, så också på denna kurs. Det är inte heller något som vi vill flytta till bakgrunden, utan snarare lyfta fram. Som samhällsentreprenör i dagens allt mer digitala samhälle är det viktigt att kunna uttrycka sig skriftligt – men vi kommer också att arbeta med muntlig presentation. Många gånger kan just detta vara kärnan i att vara samhällsentreprenör: att kommunicera, nå fram, övertyga andra; att leda diskussioner men också att kunna ifrågasätta och se förbi intetsägande klichéer.

Kursmaterial och mer detaljerat program kommer att presenteras i anslutning till inledningen av varje modul.

tobias.jpgInternat
Kursens generella upplägg bygger på ”Internat och Internet”, där Internet-delen är den dominerande. Under kursen genomförs dock tre internat i Malmö. Internatdagarna syftar till att skapa möjligheter till personliga möten på ett sätt som inte riktigt är möjligt via Internet. Under dessa dagar kommer vi att ha olika typer av aktiviteter under hela dagarna – det kan handla om allt från föreläsningar till studiebesök och även olika typer av sociala aktiviteter. Fullständigt program för internaten kommer att meddelas senast ett par veckor innan genomförandet. Även om Glokala folkhögskolan utgör vår bas, kommer vi också att vara på annat håll under internaten. Eventuell övernattning ordnas på egen hand, men vi hjälper till med tips om möjligheter i närheten.

Kursens övergripande mål
Kursens övergripande mål är att deltagarna efter kursen skall ha en handlingskompetens inom samhällsentreprenörskap, som innebär att man kan ta initiativ till och skapa projekt och verksamheter som skapar mervärde för många människor, skriva projektplaner och –ansökningar men också driva processer av olika slag. Ett viktigt fokus ligger på att utveckla förmågan att kommunicera i olika sammanhang.

Modulernas innehåll och mål
* Momenten markerade med asterisk ingår som delar av kursen i projektledning som ges av Malmö högskola.

Modul 1 innehåller två teman:

Samhällsentreprenörskap och den sociala ekonomin:
En värdegrund Här diskuterar vi och undersöker vad begreppen betyder, vilka värden som ligger i begreppen och studerar exempel från olika projekt. Vi försöker också koppla detta till den stora diskussionen kring hållbar utveckling som finns idag – vad är egentligen hållbar utveckling och hur hänger det ihop med samhällsentreprenörskap? Diskussionerna stimuleras av engagerade gästföreläsare.

Projekt: Utveckling från tanke till projektplan*
Inom detta tema studerar vi hur vi skapar ett projektkoncept med utgångspunkt från en idé eller vision, fram till att vi har ett utkast till projektplan som kan användas som grund för en projektansökan. Vi tar utgångspunkt i erfarenheter från personer som drivit projekt inom den sociala ekonomin och sätter detta i förhållande till aktuell forskning.

Modul 2 innehåller två teman:

Lärande, ledarskap och gruppdynamik
Bra ledarskap och ett bra gruppklimat vill alla ha – men vad betyder det egentligen? Här diskuterar vi möjligheter och svårigheter, och tittar speciellt på sådana saker som hur man kan arbeta med konflikthantering och skapa förutsättningar för lärande när man driver ett projekt eller en verksamhet. En del aspekter är generella och gäller i alla grupper, men finns det också något som är speciellt med detta när man arbetar inom den sociala ekonomin?

Organisation och organisering*
Vad är egentligen en organisation och hur organiserar man en verksamhet på bästa sätt? Här lyfter vi fram både teorier och intressanta erfarenheter som vi diskuterar.

Modul 3 innehåller två huvudsakliga teman:

Ekonomi och budgetering (innehåller även moment kring att skriva offerter)
Det kan tyckas paradoxalt, men trots att det handlar om verksamhet som saknar personligt vinstintresse måste man ägna stort intresse åt ekonomiska frågor. Skillnaden är naturligtvis att man har annat fokus än i en vinstdrivande verksamhet, och även andra möjligheter. Men utan en ordentlig budget lär man inte få igenom en projektansökan och om man inte tagit med alla kostnader i sin offert, kanske man inte kan genomföra det hela som man tänkt.

Fånga intresset:
Att skriva projektplan och projektansökan* Inom detta tema ser vi på vad en projektplan och en projektansökan kan innehålla, och hur man kan skriva dem för att på bästa sätt förmedla sin vision. Vi arbetar också en del med planeringsmetodik, och diskuterar också kring vad planering egentligen är och vilka svårigheter som kan finnas.

Modul 4 innehåller två huvudsakliga teman:

Metoder för möten och processer
En viktig del i samhällsentreprenörskap handlar om olika typer av möten och processer. Beroende på vad det är som skall ske, vilka som är involverade och andra förutsättningar kan det finnas olika sätt att arbeta med detta. Vilka nya möjligheter skapas genom användande av ny teknik? Vilka fallgropar finns det? Inom detta tema kommer vi att arbeta en hel del praktiskt.

Dokumentera, kommunicera och utvärdera*
Kommunikation har vi som ett eget tema inom denna modul, men det finns egentligen med på olika sätt i alla teman. Här ger vi frågor om kommunikation särskild tyngd, och kommer också att ägna oss en del åt presentationsteknik.
I en verksamhet är det väsentligt att dokumentera det som sker, inte minst för att få ett bra underlag för utvärdering. Att utvärdera är inte bara viktigt för att kunna dra erfarenheter av en verksamhet, det är också många gånger ett krav idag från olika anslagsgivare. Vi ser på olika metoder, möjligheter och utmaningar för att göra sådana utvärderingar så användbara som möjligt.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.