Tips för finansiering

 

”Social entrepreneur funding”

Social Entrepreneur, Social Enterprise and Social Innovation Sources of Funding
Omfattande internationell sammanställning:
Länk till ned.com – klicka här

Översikt från Selfmade i Malmö

Finansiering – länk till deras sida med länkar till olika finansieringsmöjligheter
Omfattande och bra urval!

Global Grant

Tjänst för att underlätta sökandet efter stipendier och stöd.
http://www.globalgrant.com/

//

Tävlingar, inkubatorer

Playing for Change
Täving och inkubator för sociala entreprenörer
Playing for Change – länk

My Mission
Affärsidétävling
My Mission – länk

Venture Cup
Affärsidétävling
Venture Cup – länk

Pioneer of the year
Tävling för unga hållbara entreprenörer
poty.se – länk

ALMI
Erbjuder finansiering och rådgivning för att starta företag.
ALMI – länk

Coompanion
Rådgivning för ekonomiska föreningar/kooperativ
Coompanion – länk

//

Crowd funding

Funded By Me
Ny svensk tjänst för kollektiv finansiering.
http://www.fundedbyme.com/

Läs mer om möjligheter med crowd funding under 21 februari – länk

//

Tips på stiftelser och fonder *

Internetfonden
.SE:s Internetfond är ett sätt för oss att stödja Internetutvecklingen genom att finansiera fristående projekt.
http://www.iis.se/internet-for-alla/internetfonden/om-internetfonden

Crafoordska stiftelse
Stiftelsen ger med jämna mellanrum bidrag till ”vård, fostran och utbildning av barn och ungdom, idrottslig verksamhet, humanitär och social verksamhet samt kultur”.
http://www.crafoord.se

Idéer för livet
Skandia utvecklar och stödjer arbetet för barn och ungdom i samarbete med ideella organisationer, föreningar, skolor och kommuner. Arbetet sker genom vuxna i barns närhet.
http://www.skandia.se/ideer/

Allmänna Arvsfonden
Information om Allmänna Arvsfonden och deras möjligheter att ge bidrag till projektverksamhet m.m.
http://www.arvsfonden.se
Allmänna Arvsfonden har själva en översikt över stiftelser, bidragsmöjligheter – länk

Ungdomsstyrelsen
Information om Ungdomsstyrelsens uppdrag och verksamhet, och upplysningar om deras bidrag till ungdomsverksamhet.
http://www.ungdomsstyrelsen.se

Kulturbryggan
Försöksverksamhet med stöd till kultur, på statligt direktiv. Planerat möjligt att söka stöd i maj 2011. Ersätter tidigare stiftelsen ”Framtidens kultur”.
Reportage i SR, 28 februari 2011: ”Kulturbryggan ska hitta mer pengar till det nyskapande” – länk

Folke Bernadottes Minnesfond
Minnesfonden har till ändamål att understödja föreningar i deras strävanden till internationell förståelse. Genom stipendium från fonden bereds ungdom möjlighet att stifta bekantskap med kulturella, ideella och sociala förhållanden i andra länder.
http://www.folkebernadottesminnesfond.se

Gustaf V:s 90-årsfond
Minnesfond ger bidrag till ideell ungdomsverksamhet. Verksamhet som syftar till bestående kontakter och utbyte mellan ungdomsföreningar i Sverige och andra länder samt ledarutbildning med inriktning på internationell verksamhet.
http://www.gv90.a.se

Nordiska Ministerrådet
Nordiska rådet presenterar här stödordningar och fonder för bland annat olika typer av samarbete mellan de nordiska länderna.
http://www.norden.org/sv/norden-foer-dig/bidrag-och-utlysningar

Nordisk Kulturfond
”Nordiska kulturfonden är ett nordiskt samarbetsorgan vars uppgift är att i vid bemärkelse främja kultursamarbete mellan de nordiska länderna.”
http://www.nordiskkulturfond.org/

Olof Palmes Minnesfond
Fonden ger ungdomars möjligheter till internationellt utbyte kring fred och nedrustning, och stödjer arbetet mot rasism och främlingsfientlighet samt att på andra sätt verka för internationell förståelse och gemensam säkerhet.
http://www.palmefonden.se

Forum Syd
Forum Syd har Sidas uppdrag att förmedla ekonomiskt stöd och ge rådgivning till svenska organisationer för utvecklingssamarbete i utvecklingsländer och i Central- och Östeuropa, samt för informationsinsatser om globala frågor i Sverige.
http://www.forumsyd.se

Stiftelsen Sven Jerrings fond
Jerringfonden är en stiftelse som delar ut anslag, stipendier och forskningspengar till hjälp för barn och ungdomar med kroniska sjukdomar och funktionshinder.
http://www.jerringfonden.org

Brottsförebyggande rådet
BRÅ ger ekonomiskt stöd till verksamheter och projekt som syftar till att pröva vilka nya metoder och åtgärder som är effektiva i det lokala brottsförebyggande arbetet.
http://www.bra.se

Brottsoffermyndigheten
Brottsofferfonden är en fond som man kan söka pengar ur till brottsofferinriktade projekt och verksamheter. Medel kan beviljas ideella organisationer, verksamheter i privat eller offentlig regi.
http://www.brottsoffermyndigheten.se

Konsumentverket
Konsumentverket ska stödja ideella organisationer som engagerar sig i konsumentfrågor.
http://www.ko.se

Internationella programkontoret
Programkontoret stödjer skolor, universitet, företag, organisationer och enskilda individer att delta i internationellt samarbete.
http://www.programkontoret.se

Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Stiftelsen har till ändamål att underlätta rörelsehindrades situation genom att lämna understöd för undervisning och utbildning, utöva hjälpverksamhet avseende bl. a. boendeförhållanden, arbetsmöjligheter samt främja forskning och utvecklingsarbete.
http://www.norrbacka-eugenia.se/

Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse
Stiftelsen delar årligen ut anslag till humanitär verksamhet över hela landet och har till ändamål att främja barns vård och fostran eller utbildning med mera.
http://www.hedlundsstiftelse.se/

Radiohjälpen
Insamlade radiohjälpsgåvor kan sökas av ideella biståndsorganisationer och föreningar som verkar för humanitära insatser både i Sverige och utanför landets gränser.
http://www.svt.se/radiohjalpen

Sida
Här finner du information om de stipendier, stöd och bidrag som Sida förmedlar till studenter, forskare, näringsliv och enskilda organisationer.
http://www.sida.se

Statens kulturråd
Kulturrådet ger bidrag som syftar till att främja mångfald och kvalitet. Kultur för barn och ungdom och mångkulturella frågor ses av Kulturrådet som särskilt viktiga områden.
http://www.kulturradet.se

Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs Minne
Stiftelsen har som syfte att stödja och dela ut bidrag till framför allt föreningar och organisationer som främjar nykterhet, fred och försoning mellan folk och samhällsklasser eller som är verksamma för personer med främst psykiska handikapp.
http://bangs-stiftelse.se

Stiftelsen Prins Gustav Adolf och prinsessan Sibyllas minnesfond
Bidrag lämnas till konkreta projekt som företag, organisation, förening eller annan sammanslutning genomför för barn och ungdom.
http://www.gafonden.com

Åhlén-Stiftelsen
Stiftelsen till ändamål att ekonomiskt stödja och därigenom främja tre områden: barns eller ungdoms vård och fostran eller utbildning, vård av ålderstigna, sjuka eller handikappade samt vetenskaplig undervisning eller forskning.
http://www.ahlen-stiftelsen.se/

Stiftelsen Lars Hiertas Minne
Stiftelsen tar emot ansökan från allmännyttig förening eller enskild person. Bidrag kan ges till vissa sociala ändamål samt till allmännyttiga slöjder och näringar.
http://www.larshiertasminne.se/

Kungliga Skogs- och Lantbruksakademiens
Akademins uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jord- och skogsbruk och därtill knuten verksamhet.
http://www.ksla.se

Stiftelsen Solstickan
Stiftelsen har enligt sina stadgar till ändamål att verka till ”fromma för barn med kroniska åkommor eller funktionshinder samt för andra behövande, framför allt åldringar”.
http://www.solstickan.se

Konungens stiftelse Ungt ledarskap
Hans Majestät vill uppmärksamma sådana ledarinsatser och stödja de ungas fortsatta utbildning i ansvarstagande värdebaserat ledarskap, bl.a. genom att dela ut stipendiet Kompassrosen till unga Ledargestalter med en god inre kompass inom Näringliv, Offentlig sektor och Scoutrörelsen.
http://www.ungtledarskap.se

Socialstyrelsen
Bidrag kan utgå till riksorganisationer som företräder personer med funktionshinder, organisationer för pensionärer, frivilligorganisationer inom området utsatta barn och deras familjer, kvinnovåld samt organisationer som arbetar inom områdena alkohol eller narkotika.
http://www.socialstyrelsen.se/

Glokala Folkhögskolan – Miniprojektstöd
Miniprojektstöd är möljligt för våra deltagare att söka som stimulans till eventuella projekt. Projekt som ligger i linje med ambitionen att medskapa i den Glokala staden prioriteras.
Individuellt: Man kan söka medel för individuella projekt. Högst tusen kronor beviljas.
I grupp: Man kan också sedan hösten 08 även söka i grupp. Minst tre individer kan för ett gemensamt projekt beviljas högst tre tusen kronor.
Länk – läs mer

* Sammanställningen över tips på stiftelser och fonder är till största del hämtad från Malmö Ideella Föreningars Paraplyorganisation – http://www.mip.org.se/pengar/stiftelser-och-fonder/

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.