#8: Strategier för resurser

 

Uppgift 8: Strategier för resurser

Uppgiften handlar om att undersöka och reflektera kring Sätra brunns aktuella strategier för att hitta resurser. Verksamheten finns utanför Sala i Västmanland. Sätra brunn drivs sedan 2002 av en ekonomisk förening och beskrivs som samhällsentreprenörer. Här möter vi en verksamhet mitt i deras pågående utveckling!

 • Läs det följande bakgrundsmaterialet om Sätra brunn.
 • Reflektera kring följande frågor:
 1. Hur ser du på de olika tänkbara strategierna för att hitta resurser? Diskutera möjligheterna.
 2. Medlemmarna i den ekonomiska föreningen bidrar både ekonomiskt och med ideella timmar.Men hur får medlemmarna del av de värden som skapas i verksamheten? Vilka är dina tankar om systemet med medlemmarnas insatser?
 3. Efter ombildningen till en koncern med aktiebolag är Sätra brunn tydligt en typ av hybridorganisation, där flera associationsformer ryms under ett och samma paraply. Hur tror du att detta påverkar verksamheten? Förändras drivkraften i verksamheten?
 • Svara skriftligt på frågorna med ca 1 A4 eller med dina reflektioner i video/ljud-form.
 • Inlämning 7 mars på It’s Learning.

Kontakta August eller Fredrik om du har någon fråga!

//

Sätra brunn

Sätra Brunn är en av Sveriges äldsta kurorter som sedan grundandet kring 1700 har varit i obruten drift. Anläggningen består idag av 110 hus, byggda från år 1702 och fram till 1994, på ett stort markområde med fem parker. Idag erbjuder man hotell, restaurang, spa, konferensmöjligheter, aktiviteter och återkommande öppna evenemang. Affärsidéen formuleras:
”För människor som behöver stoppa tiden för att sätta fart på tanken erbjuder Sätra Brunn en oas i nutiden. En plats för återhämtning, möten och nytänkande, där helhetssynen på människan är genomgående. Våra ledord är: Läkande- Lärande- Skapande.”

Vykort från äldre tiders verksamhet

Exempel från dagens spa

Sätra brunn ägdes fram till 1998 av Uppsala universitet och verksamheten var under senare hälften av 1900-talet inriktad på rehabilitering. När landstingen som skickade patienter till brunnen började spara in under 90-talet, fick driften av brunnen ekonomiska problem. Två konkurser följde innan en grupp som ville rädda brunnen gick samman, bildade en ekonomisk förening och köpte anläggningen.

Sedan november 2002 ägs och drivs Sätra brunn av den ekonomiska föreningen med 15 medlemmar, som utan avkastningskrav vill bevara och utveckla Sätra Brunn. Medlemmarna arbetar varje år ideella timmar som en förutsättning för verksamhetens utveckling. Samtidigt finns i form av personal 40 heltider nu över året i verksamheten.

Läs mer om Sätra brunns historia – länk

Resurser för att fortsätta utveckla verksamheten

Under åren från 2002 fram till 2010 har flera strategier använts för att hantera verksamhetens små ekonomiska marginaler. Övertagandet 2002 skedde med litet ekonomiskt startkapital och det har återkommande uppstått situationer där brunnens betalningsförmåga varit pressad. Bland annat har nya lån tagits, enskilda hus sålts, och medlemmarna bidrog med ytterligare kapital år 2007. Verksamheten lever, men behöver friskt investeringskapital för att kunna utvecklas vidare och nå en mer stabil nivå. För att resa nytt kapital till en verksamhet som Sätra brunn – vilka alternativ finns?

Olika tänkbara strategier

En ideell strategi

 • Att involvera fler medlemmar i den ekonomiska föreningen – som både bidrar med ekonomisk insats och ideella timmar.
 • Utveckling av en ideell förening som kan öppna upp för fler personers engagemang, nya typer av verksamheter, och möjligheter att söka projektstöd.
 • Samarbeten med andra organisationer och utbyte av tjänster.
 • De här tänkbara delarna i en ideell strategi ger dock inte något större ekonomiskt investeringskapital.

Läs mer om medlemmarnas insatser ekonomiskt och med ideella timmar – länk till fördjupning

En offentlig strategi

 • Att söka stöd från det offentliga för att fortsätta göra kulturarvet tillgängligt och levande.
 • Stöd till byggnadsvård och förvaltningen av parkerna. Stöd till publika arrangemang och guidningar.
 • Att söka offentligt stöd har inte visat sig vara en framkomlig väg på kort sikt.

Läs mer om perspektiv på att söka offentligt stöd – länk till fördjupning

En strategi för att söka privat kapital

 • Skapa möjligheter för privata investeringar i Sätra brunn. Både från privatpersoner och intresserade företag och organisationer.
 • Söka nya lånmöjligheter hos banker.

Ombildning till en koncern

En diskussionsgrupp hade under 2009 diskuterat modeller för verksamhetens utveckling, och tagit fasta på möjligheter som öppnade sig om man nu valde att ombilda till aktiebolag. Medlemmarna tog ställning i frågan, och i årsberättelsen för 2009 ges en analys av förutsättningarna och planerna för 2010:

Hela årsberättelsen för 2009 – länk till pdf

1 juli 2010 gick man vidare och ombildade till en koncern, med en fortsatt ekonomisk förening och två nya aktiebolag: Sätra Brunn Hälsobrunn AB (SBHAB) och Sätra Brunn Resort AB (SBRAB). SBHAB är numera ägare till fastigheten och inventarierna, medan hotell, konferens och spa bedrivs av dotterbolaget SBRAB.
Styrelsens sammansättning är densamma i alla tre bolagen.

Samarbete med en ny modell för lokal finansiering – Lokalkapital

Samtidigt som tankarna på en omorganisation växte fram togs också kontakter med entreprenören Leo Padazakos. Han hade utvecklat och utrett en modell för hur privatpersoner skulle kunna vara med och investera mindre belopp i företag i den egna bygden. Nu initierades ett samarbete för att pröva modellen, Lokalkapital, med Sätra brunn som första företag. Målet: Att resa till 3 miljoner kr till brunnens utveckling.

Lyssna på radioinslag: “Nytt aktiebolag i Sala-Heby”, P4 25 juni 2010

”Lokalkapital Sala-Heby AB inbjuder härmed till teckning av kapitalandelslån i projekt Sätra Brunn Hälsobrunn AB.
Totalt kapitalbehov: 3.000.000 kr
Varje kapitalandel uppgår till beloppet femhundra kronor (SEK 500).
Minsta belopp för investering: 500 kr.”
Ur prospekt, 2010-06-24

Privatpersoner eller juridiska personer erbjöds nu alltså att investera i Sätra brunn via Lokalkapital. För medlemmarna innebar modellen att kunna ge många möjlighet att investera, utan att för den sakens skull involvera många små delägare i verksamhetens styrning, något som skulle kunna bli svårhanterligt. Samtidigt får de frågor om möjligheterna att investera långsiktigt direkt i Sätra brunn, vilket gör att det finns anledning att fortsätta leta efter fler sätt att investera i brunnens utveckling.

Intervju med Tord Berglind, nuvarande ordförande i den ekonomiska föreningen, om Lokalkapital:

Mer om modellen: ”Så fungerar det” – länk

”Formellt går det till på följande sätt: LokalKapital lånar investerarnas pengar och använder dem till att köpa aktier i Sätra Brunn Hälsobrunn AB. Investeraren kan vara såväl privat som juridisk person. Som investerare erhåller du ett skuldebrev från LokalKapital på det belopp du investerat. Skuldebrevet är en värdehandling som kan överlåtas eller säljas av innehavaren.

Inom LokalKapital finns tillgång till bred kompetens och lång erfarenhet av affärsutveckling. Som betydande aktieägare får LokalKapital insyn och påverkansmöjligheter i bolaget Sätra Brunn, bland annat genom representeration i styrelsen. LokalKapital tillvaratar investerarnas/långivarnas intressen och är samtidigt en engagerad, stabil och långsiktig aktieägare i Sätra Brunn.”

”Modellen bygger på några grundteser:

 • På mindre orter finns ofta ett brett engagemang för den egna bygdens utveckling.
 • Människor är beredda att investera mindre belopp till högre risk, särskilt om det kan gynna såväl lokalsamhället som den egna plånboken.
 • Ju fler som investerar i ett företag, desto mindre summor behöver var och en investera.”

http://www.lokalkapital.se/om-oss_68.html

Läs mer

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.